Polaganja, pojasevi, zvanja

U Aikidou možete napredovati kroz učenička i majstorska zvanja.

Učenička zvanja se zovu Kyu i ima ih 6. Sa polaganjima za učenička zvanja se počinje od 6. kyua, pa se polaže 5. kyu, pa 4. kyu, 3. kyu, 2. kyu, i na kraju 1. kyu.

Vežbači 2. i 1. kyua su majstorski kandidati.

Učenici kroz sve kyu-ove mogu nositi beli pojas ili mogu nositi pojas nivoa koji su ostvarili.

Boje pojaseva koje odgovaraju kyu razvojnim nivoima su: beli (početnici i položen 6.kyu), žuti (položen 5.kyu), narandžasti (položen 4.kyu), zeleni (položen 3.kyu), plavi (položen 2.kyu), braon (položen 1.kyu).

Nakon položenog prvog kyua polaže se za majstorska zvanja - Dan. Prvo se polaže za 1. dan, 2. dan i tako dalje. Ima ukupno 10 majstorskih nivoa. 

U majstorskim nivoima se nosi samo crni pojas. 

Specifičnost aikidoa je da se sa sticanjem majstorskog zvanja stiče i pravo da se nosi i Hakama (široke crne pantalone). Ponekad i nosioci prvog kyua mogu da nose hakamu ako su uključeni u instruktorski rad. 

Osim kyu i dan pojaseva postoje i titule u aikikai organizaciji i to su: Shihan (šihan), Shidoin (šidoin) i Fukushidoin (fukušidoin) i dobijaju se nezavisno od dan pojasa. 

Potreban, ali ne i dovoljan uslov (ne dobijate titule zajedno sa određenim dan pojasom) su: za Shihana 6.dan, za Shidoina 4.dan i za Fukushidoina 2.dan. Ovim titulama se stiče i pravo na držanje polaganja za više stepenove.

Kyu pojaseve daju Fukushidoini, Shidoini i Shihani, a Dan pojaseve u ime Hombu dođoa daju članovi Ispitne komisije priznate aikido organizacije.

Titule Fukoshidoin i Shidoin dodeljuje organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition (u našem slučaju Aikikai Srbije ), a titulu Shihan-a dodeljuje Aikikai foundation tj. Hombu dođo.

Organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition dužna je da pošalje Hombu dođou spisak Shidoina i Fukushidoina zajedno sa imenima članova Ispitne komisije.

Ispitna komisija drži ispite za dan pojaseve. Dan pojas dobijate uvek od osobe koja je upisana kao ispitivač u vašoj Yudansha karti, a ne od komisije - nema kolektivne odgovornosti u Budo-u. 

Ako ne položite na ispitu ne krivite ni komisiju ni onoga ko vas je ispitivao, čak ni sebe. Jednostavno, morate opet da pokušate - ako ne pokušate ponovo tek tada ste zapravo pali!

Aikido International Yudansha Card

Međunarodni aikido pasoš je dokument koji se stiče nakon uspešnog polaganja za Sho dan pojas. U ovaj dokument se upisuju naredni dan pojasevi i unose se i podaci o prisustvu na aikido seminarima.

Uz ovaj dokument nakon uspešno položenog ispita za dan dobija se i diplome sa potpisom Aiki Dosho-a i pečatom organizacije. Diplome se dobijaju i za svaki sledeći položeni dan pojas.

Diploma za dan pojas

predstavlja uz Yudansha kartu zvanični sertifikat o dan pojasu koji dodeljuje Aikido World Headquarters. Diplome od prvog do četvrtog dana izgledaju slično ovoj na slici dole. Sa brojevima 1.2.3. su na slici označeni crveni pečati prganizacije i doshua. Diplome imaju i vodeni žig.

Na diplomama su potpisi O senseia do 1969, Kišomaru Uešibe do 1999, i Moriteru Uešibe od 1999. godine. Na diplomi ne piše ime ispitivača za taj pojas.